- Θέσεις εργασίας προσλήψεις εποχικών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής -


e-dimosio.gr


Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΠΕ
Αρχιτέκτονα Μηχανικού και (2) ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αποκάλυψη
και Ανάδειξη της Οχύρωσης της Αρχαίας Πόλης του Πειραιά» το οποίο
χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και είναι ενταγμένο
στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 9779.07.001.01.

  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • 2 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη
αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως
επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι
αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί
στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα
γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων
(Πρωτόκολλο, Αλκιβιάδου 233, ισόγειο, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς Τηλ.
Επικοινωνίας 210-45.90.750, 757, 701)-όπου θα διατίθενται και σχετικά
έντυπα αιτήσεων- εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που
αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της
Γ.Γ. Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) (27/11/2015) και της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (ήτοι
από 30.11.2015 έως 04.12.2015 κατά τις ώρες 9:30 έως 13:00).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com