- θέσεις εργασίας προσλήψεις στην Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας -


Προκήρυξη για την πρόσληψη
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του
9ου υποέργου «Δαπάνες Αρχαιολογίας» του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς,
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Ψαχνών και Καστέλλας του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπιών

1 ΠΕ Αρχαιολόγος

1 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις
με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Λ. Αθηνών 24 Β – Χαλκίδα Τ.Κ. 34100, υπόψη
Γραμματείας (Τηλ. Επικοινωνίας 2221022402 ) όπου διατίθενται και
σχετικά έντυπα αιτήσεων, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που
αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr)
( 27/11/2015 ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( ήτοι από 30/11/2015 έως 4/12/2015 ).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com