- 13 προσλήψεις στο Δήµο Ηρακλείου Αττικής -

Η Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία Δήµου Ηρακλείου Αττικής – Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ανακοινωνει τη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) µε ωριαία αποζηµίωση και χρονική διάρκεια µέχρι οκτώ (8) µήνες, συνολικά δεκατριών (13) άτοµων, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών (µε αντίτιµο) των πολιτιστικών προγραµµάτων της Κ.Ε.Α.Ε.Δ.Η.Α – Α.Ε Ο.Τ.Α, που εδρεύει επί των οδών Μ. Αντύπα & Στ. Καραγιώργη 2, στο Ηράκλειο Αττικής, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στο Decoupage 2
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στο Κόσµηµα 1
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στην Αγιογραφία 1
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στη Ζωγραφική 2
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ – ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στο Πλέξιμο 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στη ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ µε ειδικότητα στη Zumba 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ µε ειδικότητα στους Latin χορούς 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στη Θεατρική Αγωγή 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στη Μαριονέτα 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε µε ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, εντός σφραγισμένου φακέλου, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου, στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Ε.∆.Η.Α. – Α.Ε. ΟΤΑ, Μ Αντύπα & Στ Καραγιώργη 2, (1ος όροφος), Ηράκλειο Αττικής, Τηλ. επικοινωνίας: 213 2000205, ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ., από τη Δευτέρα 31-12-2018 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, µε αποκλειστική προθεσμία έως και την Τετάρτη 09-01-2019.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com