- 2 θέσεις στο Δήμο Δεσκάτης -

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ- ΑΝ∆ΡΟΜΑΝΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο ( 2 ) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδροµάνα του ∆ήµου ∆εσκάτης, που εδρεύει στη ∆εσκάτη του Νοµού Γρεβενών, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Μουσική διδασκαλία» συνολικής διάρκειας οκτώ ( 8 ) µηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:
  • 1 ∆Ε Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής (Μουσικός)
  • 1 ∆Ε Καθηγητής Πιάνου και Ανωτέρων Θεωρητικών
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας – Ανδροµάνα» ∆ήµου ∆εσκάτης, Ανδροµάνας 2 Τ.Κ. 51200 ∆εσκάτη Ν. Γρεβενών απευθύνοντάς την υπόψιν Κουλούσιου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 24623 51122). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com