- 39 προσλήψεις στο Δήμο Βοΐου -

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029372 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, στον Ειδικό Στόχο 1-«ΑΣΥΛΟ», Εθνικό Στόχο 1-«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», Ειδική Δράση «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στο Δήμο Βοΐου, που εδρεύει στον Πεντάλοφο Ν. Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
 • 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • 6 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • 2 ΠΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
 • 1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Διοικητικός Υπεύθυνος)
 • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Βοηθός Υπευθύνου Διοικητικού)
 • 6 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
 • 2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • 6 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 2 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • 6 ΥΕ ΦροντιστήςΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από  δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βοΐου, Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ.- 50001 – Νεάπολη Κοζάνης, απευθύνοντάς την στο ΤμήμαΑνθρώπινου Δυναμικού – Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Μητροπούλου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2468350216 & 2468350203). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com