Η Νοσοκοµειακή Μονάδα Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, του Γενικού Νοσοκοµείου ‘ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» -Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
  • 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
  • 46 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Καθαρίστριες/ές) 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Πλατεία Ελ.Βενιζέλου 2 Τ.Κ.11521 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου υπόψη κας Ελένης Ζαχαρίου (τηλ. επικοινωνίας 210 6402118)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ