- Γυμναστές στο Δήμο Ελευσίνας -

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης έως 31/07/2019 (λήξη του προγράµµατος), µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, για τις εξής ειδικότητες:
3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Ελευσίνας(Κίµωνος 11 & Παγκάλου, Ελευσίνα) τηλ. επικοινωνίας 2105565619 κατά  τις ώρες 09.00π.µ -14.00µ.µ µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Αττικής. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, για πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2105565619 στον υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου κ. Βουκουβαλίδη Κλεάνθη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com