- Προσλήψεις μηχανικών στη ΔΕΗ -

Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας


Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), που εδρεύει στην οδό Χαλκοκονδύλη 29, ΤΚ 104 32, Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των παρακάτω έργων:
Έργο 1:     «Μεταλλευτικός σχεδιασμός και εκπόνηση μεταλλευτικών μελετών επιφανειακών λιγνιτωρυχείων με βάση τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (1 άτομο)
Έργο 2:     «Εκπόνηση μεταλλευτικών μελετών σε επιφανειακά λιγνιτωρυχεία με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση υδρογεωλογικών δεδομένων» (2 άτομα)
Έργο 3:     «Ειδικές μελέτες μεταλλευτικού και εδαφοτεχνικού σχεδιασμού και ελέγχου ευστάθειας πρανών εκσκαφών και αποθέσεων αγόνων υλικών στα επιφανειακά λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε.» (1 άτομο)
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεωρημένη από ΚΕΠ την υπογραφή τους, ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή από 05/12/2018 έως και 17/12/2018 από τους ενδιαφερομένους υποψηφίους στη διεύθυνση: ΔΕΗ/Διεύθυνσπ Κεντοικπε YnocrmoiEnc Οουγείων (ΔΚΥΟΡΊ. Χαλκοκονδύλπ 29. 104 32 Αθήνα.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 05/12/2018 έως και 17/12/2018 στη διεύθυνση
ΔΕΗ/ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων  (ΔΚΥΟΡ), Χαλκοκονδύλη 29, ΤΚ 104 32, Αθήνα, 7ος όροφος, 703 γραφείο.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com