- Αιτησεις εως τις 14/1 για 76 προσλήψεις στην ΕΓΔΙΧ -

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εβδομήντα έξι (76) άτομα, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με MIS 5005124 (ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ). Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί στα ακόλουθα δεκαέξι (16) Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ανά την Επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει:
  • 38 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 
  • 38 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντης, ΤΚ 18233, Διεύθυνση Διοικητικού –Οικονομικού/Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κοζάνης, Λαρίσης, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, και Χανίων, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της υπηρεσίας και στα ΚΕΥΔ όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ηλιούπολης, Αθηναίων, Ζωγράφου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Καλλιθέας, Φυλής, Πειραιώς, Παύλου Μελά, Σερρών, Κοζάνης, Λαρισαίων, Βόλου, Πατρέων, Αγρινίου, & Χανίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 4-1-2019 μέχρι και 14-1-2019.
Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αριθ. πρωτ. 119219/8-11-2018 (ΑΔΑ 6ΖΞ8465ΧΙ8-ΜΓΨ), Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 που βρίσκεται αναρτημένη: α) στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ http://www.keyd.gov.gr και στην επιλογή Νέα και β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στην διαδρομή ΠολίτεςΈντυπαΔιαδικασίεςΔιαγωνισμών ΦορέωνΟρ. Χρόνου ΣΟΧ. Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα: 2132125651,661 και 713.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com