- 2 προσλήψεις στο Επιμελητηριο Άρτας -

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας ανακοινωνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του και συγκεκριμένα των παρακάτω ατόμων, ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.
  • 1 ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 1 ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου 47132 ΑΡΤΑ, υπόψιν κ. Γκολομάζου Ιωάννη Προέδρου Επιμελητηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2681028728). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Παρόμοιες αγγελίες εργασίας

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com