- Προσλήψεις για δυο χρόνια στο Δήμο Αθηναίων -

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αναγράφεται παρακάτω, στη συγκεκριμένη ειδικότητα για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”.
2 Εκπαιδευτές στις Νέες Τεχνολογίες
Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 Τίτλος σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής για ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών Η/Υ (15 μόρια)
 Τεκμηριωμένη εμπειρία ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση προσφυγικών ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (15 μόρια)
 Τεκμηριωμένη εμπειρία ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην επαγγελματική κατάρτιση (10 μόρια)
 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower) (5 μόρια)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος “Curing the Limbo” .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com