- Προσλήψεις στο Δήμο Ελευσίνας -

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ανακοινώνει την σύναψη µίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη αναγκώντου Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, που εδρεύει στην Ελευσίνα ,µε αντικείµενο την εκτέλεση του Έργου «Συµβάσεις µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού» , από έσοδα προερχόµενα αποκλειστικά από αντίτιµο, για το έτος 2018 συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:
  • 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ κ.α. ΗΘΟΠΟΙΟΣΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΠΕ (ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ) 
  • 1 ΔΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ κ.α. ΗΘΟΠΟΙΟΣΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΔΕ 
  • 1 Για την διδασκαλία ρυθµικής – µουσικοκινητικης αγωγής ∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ/Α µε ειδικότητα µπαλέτο
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Ελευσίνας(Κίµωνος 11 & Παγκάλου, Ελευσίνα) τηλ. επικοινωνίας 2105565619 κατά τις ώρες 09.00π.µ -14.00µ.µ µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Αττικής. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας, για πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2105565619 στον υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου κ. Βουκουβαλίδη Κλεάνθη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com