- Προσλήψεις στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -


Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ


πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν :

 Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚΜ, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος -Γραφείο 2 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00΄ – 13:00΄.
 Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , 26ης Οκτωβρίου 64 – Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Υφαντοπούλου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319163, 2313319152 ).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com