- Συντηρητές Αρχαιοτήτων στην ΕΦ.Α. Κυκλάδων -

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του έργου.
2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας B΄ ή τομέα B΄] με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών με εμπειρία σε αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας κατά τις ώρες 09:00 με 14:00 στη διεύθυνση Επαμεινώνδα 10 Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 14/02/2019 έως 20/02/2019.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com