- 5 θέσεις στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου -

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, που εδρεύει στην Κεφαλονιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής «Εθνικός ∆ρυμός Αίνου» και του Φορέα ∆ιαχείρισής της” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 1 ΠΕ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΤΕ ∆ΑΣΟΠΟΝΩΝ
  • 1 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • 1∆Ε ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  • 1 ∆Ε ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΞΕΝΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπ’ όψιν κου Γεωργίου Μήτσαινα (τηλ. επικοινωνίας: 26710-29258).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com