- Προϊστάμενος Λογιστηρίου στην Οργάνωση ΜΕΤΑδραση -


Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ


Τίτλος θέσης: Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σημείο απασχόλησης: Γραφεία ΜΕΤΑδρασης στην Αθήνα
Περίληψη εργασίας: Υπεύθυνος για την Οικονομική και Λογιστική παρακολούθηση με συμμετοχή στη γενική και στρατηγική διοίκηση της οργάνωσης.
 Αρμοδιότητες:• Επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του Λογιστηρίου, των εξοδολογίων και του συντονισμού με την οικονομική διαχείριση.
• Οικονομική συμφωνία προγραμμάτων ανά μήνα.
• Σύνταξη και παρακολούθηση των ταμειακών ροών της οργάνωσης.
• Σύνταξη και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού.
• Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων για την ΔΟΥ (Παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ, εργολάβων, κατάσταση συμφωνητικών, βεβαιώσεις αποδοχών, ΜΥΦ).
• Εποπτικός έλεγχος της μισθοδοσίας και εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων καθώς και υποβολή βιβλίου αδειών και ΑΠΔ.
• Έλεγχος και παρακολούθηση των εξόδων.
• Επικοινωνία με Τράπεζες, Χρηματοδότες, και φορείς του Δημοσίου.
• Επίβλεψη και συντονισμός των εκάστοτε ελέγχων από τους χρηματοδότες.
• Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων στο τέλος του έτους καθώς και της δήλωσης εισοδήματος.
• Εποπτικός έλεγχος οικονομικών και φορολογικών θεμάτων σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
• Συμφωνία εμπορικού και λογιστικής.
• Σχεδιασμός, βελτίωση και επίβλεψη των μηχανογραφικών συστημάτων και διαδικασιών.
Απαραίτητα προσόντα:• Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.
• Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης.
• Τουλάχιστον 5-ετής προϋπηρεσία ως προϊστάμενος λογιστηρίου.
• Άριστη γνώση φορολογικών και εργατικών θεμάτων.
• Άριστη γνώση Αγγλικών.
• Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel).
• Εξοικείωση με ΔΛΠ.
• Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, πνεύμα συνεργασίας.
• Γνώση των προγραμμάτων μισθοδοσίας (epsilon net business) και λογιστικής (entersoft) θα θεωρηθεί προσόν.
• Εμπειρία σε διαχείριση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα θα εκτιμηθεί θετικά.

Υποβολή δικαιολογητικών:Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.metadrasi@gmail.com με ένδειξη στο θέμα CF022019, έως 08 Μαρτίου 2019.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com