Σύμβουλος Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων – ΑΘΗΝΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Η STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ είναι μια εταιρία Συμβούλων/ Μελετητών με εικοσαετή εμπειρία από έργα σε όλη την Ελλάδα. Κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της είναι η υποστήριξη, ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) και Διαχείρισης Έργων Τελικών Δικαιούχων διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διαχείριση έργων τα οποία εντάσσονται σε Eθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ κτλ), IΝTERREG, URBACT, MED, ENI κτλ).
Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει και την εκπόνηση σχετικών μελετών (Επιχειρησιακά Σχέδια, Ωρίμανση Έργων, Τεχνικά Δελτία Έργων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεύχη Προκήρυξης Διαγωνισμών, Μελέτες Σκοπιμότητας, Τεχνικοοικονομικές Μελέτες κτλ). Επίσης συμμετέχει και η ίδια  σε Έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καθώς και σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (εταίρος Αναπτ. Συμπράξεων σε ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ κτλ). Κύρια πελατειακή της βάση είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και γενικά το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, Σωματεία, ΜΚΟ, ΚΕΚ, καθώς και οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
Σύμβουλος Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κτλ)
Ζητούνται Σύμβουλοι Διαχείρισης και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κτλ), είτε ως μισθωτοί πλήρους απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου, είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες Έργων
Αντικείμενα εργασίας:
 Συμμετοχή στη παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων
 Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
 Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων
 Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως απαιτείται ανά περίπτωση
 Επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς Εταίρους των έργων
 Προετοιμασία φακέλων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς έλεγχο από τις Διαχειριστικές Αρχές των έργων.
Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή ισότιμο) θετικής κατεύθυνσης (Οικονομικά κτλ)
 Τουλάχιστον ένα έτος σχετική εργασιακή εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα εργασίας
 Θα αξιολογηθεί θετικά και η γνώση της πλατφόρμας διαχείρισης του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και των διαδικασιών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών του Δημοσίου
 Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας (γραπτός λόγος)
 Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 Άριστη γνώση του Microsoft Office.
Προσφέρονται:
 Αποδοχές ή αμοιβή (για συνεργάτες) ανάλογα με τα προσόντα
 Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 Άριστες προοπτικές εξέλιξης
 Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα απασχόλησης.

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΔΩ:

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλικά), στο e-mail: jobs@stratis.com.gr αναφέροντας τον κωδικό ΣΥΜΒ_20.08.

Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

Follow Us

© 2020 All Rights Reserved