- 13 γυμναστές στο Δήμο Πεντέλης -

Πρόσληψη δεκατριών (13) θέσεων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου (Ι.Δ.Ο.Φ.) από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-7-2018 , με ωριαία αποζημίωση , για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον «Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης» (οδός : Τψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Σ.Κ. 15127), τηλ. επικοινωνίας:2108104082-2132140627 . Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΣΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο ων αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com