- Προσλήψεις στο υπουργείο Εργασίας -

H Eπιτελική Δομή του Υπουργείου Εργασίας – Υομέας Κοινωνικής Αληλεγγγύης προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας 10 (Δικαίωμα υποβολής αίτησης), προς υποβολή αίτησης για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υποστηρικτικές δράσεις για την σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης ΡΟΜΑ» της Πράξης «Σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032962, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Νομική Επιστήμη
– Άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου)
– Ελάχιστη Επαγγελματική Εμπειρία δύο (2) ετών σχετική με το επιστημονικό τους πεδίο
Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης
– Άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου)
– Ελάχιστη Επαγγελματική Εμπειρία δύο (2) ετών σχετική με το επιστημονικό τους πεδίο
Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Πληροφορική ή Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών
– Άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Ελάχιστη Επαγγελματική Εμπειρία δύο (2) ετών σχετική με το επιστημονικό τους πεδίο
Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών
– Άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου)
– Ελάχιστη Επαγγελματική Εμπειρία δύο (2) ετών σχετική με το επιστημονικό τους πεδίο
Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
– Άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου)
– Ελάχιστη Επαγγελματική Εμπειρία δύο (2) ετών σχετική με το επιστημονικό τους πεδίο
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2105281172, e-mail: ekavvadia@ypakp.gr (κα. Ειρήνη Καββαδία).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com