Follow us on Twitter Join Us on Facebook Add to Circles
 • ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  Στην προσπάθειά μας να φέρουμε πιο κοντά τους ανέργους στην αγορά εργασίας, προσφέρουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν απολύτως δωρεάν αγγελίες εργασίας.

 • ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ

  Βρές τις θέσεις εργασίας που αφορούν εσένα και μπορείς να κάνεις αναζήτηση για ανοικτές θέσεις εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα ή περιοχή σε ενδιαφέρει.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Γίνεται παράλληλη προβολή του περιεχομένου του site (και των νέων αγγελιών) σε όλα τα μεγάλα social media,ενώ η αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης είναι εγγυημένη.

 • Νέες Καταχωρήσεις...

  10 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής Μάνης

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινωνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Μάϊο του έτους 2018, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
  10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο Δυτικής Μάνης και να την υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 24/4/2018 έως και 30/4/2018 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου.
  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: – Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. – Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Ζητούνται 8 εργάτες στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ο ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλειας) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  8 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 26/4/2018 έως και 30/4/2018: Α) Να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης του Δήμου, Έλλης 16 & Κανάρη στη Δάφνη Αττικής, Β) Να απευθύνονται για διευκρινήσεις – πληροφορίες στον κ. Δημητράντζο Δημήτριο τηλ. 213 2037870.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  2 προσλήψεις στο Δήμο Παρανεστίου

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Η Δήμαρχος Παρανεστίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, που εδρεύει στο Παρανέστι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
  • 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ-66035 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 25213/52308.). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παρανεστίου εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη του Νομού Λέσβου, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  2 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81 131 Μυτιλήνη, υπόψη κας Φρόσως Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 – 40135, 22510 – 22087 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα Παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λέσβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Ζητείται Λογιστής Α’ Τάξεως - Αττική

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Λογιστική εταιρία στα βόρεια προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει Λογιστή-Φοροτεχνικό Α' Τάξεως
  Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα: 

  - Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
  - Αδειούχοι Α' Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  - Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής
  - Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστικών φύλλων 
  - Να έχουν προϋπηρεσία σε χρήση ERP 
  - Προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  - Να διαθέτουν προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο ή οργανωμένη εταιρία
  - Να γνωρίζουν γενική και αναλυτική λογιστική, εργατικά, φορολογικά, θέματα ΓΕΜΗ

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αθήνα

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr    (www.hrstrategy.gr


  Ζητούνται Ταμίες για Άμεση Απασχόληση - Αττική

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται Ταμίες με απαραίτητη προϋπηρεσία για άμεση απασχόληση σε event.

  Παρέχεται ασφάλιση.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικά αναγράφοντας "ταμίες" στο παρακάτω email: info@agorapromotions.gr ή να καλέσουν στο παρακάτω τηλέφωνο: 210 6142140

  Ζητούνται Promoters Αθήνα

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Η εταιρεία ConnectPhone, αναζητά Promoters για πενθήμερη, εξάωρη ή τετράωρη απασχόληση. Οι Promoters θα στελεχώσουν την ομάδα προώθησης προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας, που πραγματοποιείται σε εξωτερικά σημεία της Αθήνας.

  Η εταιρεία παρέχει:Μηνιαίο μισθό,Ασφαλιστική κάλυψη,Εκπαίδευση σε προϊόντα καρτοκινητής.

  Απαραίτητα προσόντα:,Επικοινωνιακές δυνατότητες,Άμεση διαθεσιμότηταμ,Όρεξη και διάθεση για εργασία.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αθήνα

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά αποστέλλονται στο email: hrpromotion@connectphone.gr

  Ζητείται Ιατρικός Επισκέπτης - Αττική

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Φαρμακευτική εταιρία θέλει να προσλάβει έναν ή μία Ιατρικό Επισκέπτη Ογκολογικών και Ψυχιατρικών.

  Οι υποψήφιοι ιδανικά θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • 3 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση ψυχιατρικών ή ογκολογικών φαρμάκων
  • Απόφοιτοι σχολής 3βάθμιας εκπαίδευσης
  • Να γνωρίζουν πολύ καλά τα Αγγλικά
  • Να έχουν ευχέρεια στην χρήση υπολογιστών.


  Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, παροχές και κίνητρα απόδοσης αλλά και ένα δομημένο περιβάλλον με δυνατότητες εργασιακής εξέλιξης.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr

  Ζητούνται άτομα από όλη την Ελλάδα για Ανεξάρτητη Συνεργασίας.

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται άτομα από όλη την Ελλάδα, για ανεξάρτητη σχέση συνεργασίας.
  Η θέση δεν αφορά πλασιέ ή ντίλερ.

  Άμεσα υψηλά κέρδη μέσω προμηθειών, με ημιαπασχόληση ή πλήρες ωράριο.
  Εργασία και από τον χώρο σας.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Ελλάδα

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι, να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο, και να υποβάλλουν τα στοιχεία τους εκεί, για περισσότερες πληροφορίες:
  https://wellnessischoice.weebly.com

  Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία, με υπεύθυνο αξιολόγησης.

  Ζητείται Εσωτερικός Πωλητής/τρια - Θεσσαλονίκη

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται εσωτερικός πωλητής/τρια από κατάστημα επαγγελματικών ειδών κομμωτηρίου και ονυχοπλαστικής στη Θεσσαλονίκη. 

  Απαραίτητη η εμπειρία σε πωλήσεις, γνώσεις κομμωτικής και ονυχοπλαστικής. Πλήρης απασχόληση.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Θεσσαλονίκη 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά στο e-mail: retail@hairland.gr

  Ζητείται Άτομο για Τμήμα Πωλήσεων - Αττική

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται από εταιρία αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών άτομο για το τμήμα πωλήσεων. 

  Προσφέρεται σταθερός μισθός και bonus και ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά στο e-mail: mroupas@qualityvending.gr

  Ζητείται Runner / Delivery - Γλυφάδα

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται από το κατάστημα Le Goût στη Γλυφάδα, άτομο με δικό του μηχανάκι για το lobby και για την εξυπηρέτηση κάποιων παραγγελιών. 

  Ωράριο πρωινό 7:00-15:00. 

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Γλυφάδα 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά στο e-mail: legout1@yahoo.gr

  Ζητούνται Ταμίες - Αττική

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται ταμίες με απαραίτητη προϋπηρεσία για άμεση απασχόληση σε event. Παρέχεται ασφάλιση. 

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά στο e-mail: info@agorapromotions.gr με την ένδειξη «Ταμείο».

  Ζητείται Oδηγός - Κορωπί

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Zητείται από αναπτυσσομένη εταιρία χονδρικού εμπορίου οδηγός με προϋπηρεσία, κάτοχος επαγγελματικής άδειας τουλάχιστον Γ' κατηγορίας, για δρομολόγια εντός Αττικής. 

  Μισθός αναλόγως προσόντων.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Κορωπί 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά στο e-mail: panosfokianos@perfectpet.gr

  Ζητείται Web Designer / Developer - Αττική

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Η εταιρία Next Systems ζητά άτομο για τη συντήρηση και την προσθήκη νέων προϊόντων στις ιστοσελίδες της. 

  Γνώσεις συστημάτων Magento, Joomla, Wordpress ή άλλων CMS και Photoshop θα βοηθούσαν.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  E-mail: info@nextsystems.gr

  Ζητείται Υπάλληλος Digital Marketing - Αττική

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ανώνυμη εταιρία ζητά υπάλληλο με γνώσεις SEO, social media management και διαχείρισης ιστοσελίδων σε περιβάλλον Wordpress και Joomla. 

  Προϋπηρεσία απαραίτητη.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά στο e-mail: hr.viografika01@gmail.com

  Ζητείται Λογιστής/τρια - Αθήνα

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Λογιστική – συμβουλευτική εταιρία ζητά λογιστή/τρια​ με πάνω από 3 χρόνια προϋπηρεσίας στην τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας, γνώση λογισμικών και μηχανοργάνωσης αποθήκης και γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αθήνα


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικά στο e-mai: hr@yourc.gr με την ένδειξη «LO8».


  Zητούνται Πωλητές Φαρμακείου - Αθήνα

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητούνται από την Avats A.E., εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πωλητές φαρμακείου με προϋπηρεσία. Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, αγγλικών.

  Μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αθήνα

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr


  Ζητείται Aποθηκάριος - Θεσσαλονίκη

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται από γνωστή εταιρία στον χώρο της ζαχαροπλαστικής στη Θεσσαλονίκη αποθηκάριος έως 35 ετών με δίπλωμα Γ΄κατηγορίας. Απαραίτητο το πιστοποιητικό υγείας και μεταφορικό μέσο.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Θεσσαλονίκη


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικά στο e-mail: sales@hatzifotiou.gr  Ζητείται Κειμενογράφος - Αθήνα

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται από το Urbane Skin Spa 5 αστέρων και ινστιτούτο αισθητικής δημοσιογράφος για συγγραφή κειμένων στα social media με ανάλογες σπουδές, άπταιστα ελληνικά και αγγλικά, προφορικός και γραπτός λόγος.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Αθήνα


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  E-mail: georgina@urbaneskin.com


  Ζητείται Oδηγός - Αθήνα

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται οδηγός με άριστη γνώση αγγλικών, ευγενικός, για εργασία στην Αθήνα. Πρόσληψη άμεσα.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Αθήνα


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικά στο e-mail: info@futuretravel.gr


  Ζητείται Γραμματέας - Αργυρούπολη

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται Γραμματέας στην Αργυρούπολη 35-45 ετών με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Προϋπηρεσία απαραίτητη.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Αργυρούπολη


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικά με φωτογραφία ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ Ε-MAIL: hr@levelrealty.gr


  Ζητείται Βοηθός Πιτσαδόρου - Παλαιό Φάληρο

  Τετάρτη, Απριλίου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται βοηθός πιτσαδόρου με εμπειρία από ιταλικό εστιατόριο.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Παλαιό Φάληρο


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικά στο e-mail: btsoukatos@gmail.com


   

  Σχετικά με εμάς :

  Το Εργασιούλης είναι μία εύχρηστη πλατφόρμα εύρεσεις εργασίας, που προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον διαχείρισης.

  Εναρξη: Ετος 2015