Follow us on Twitter Join Us on Facebook Add to Circles
 • ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  Στην προσπάθειά μας να φέρουμε πιο κοντά τους ανέργους στην αγορά εργασίας, προσφέρουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν απολύτως δωρεάν αγγελίες εργασίας.

 • ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ

  Βρές τις θέσεις εργασίας που αφορούν εσένα και μπορείς να κάνεις αναζήτηση για ανοικτές θέσεις εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα ή περιοχή σε ενδιαφέρει.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Γίνεται παράλληλη προβολή του περιεχομένου του site (και των νέων αγγελιών) σε όλα τα μεγάλα social media,ενώ η αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης είναι εγγυημένη.

 • Νέες Καταχωρήσεις...

  13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ», που εδρεύει στα Χανιά.
  • ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ       1
  • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    1
  • ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ            1
  • ΤΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ      1
  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  5
  • ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ      1
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ         1
  • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ         2
  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ.«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ», Μελιδονίου 27, Χανιά Τ.Κ. 73100, απευθύνοντάς την στη  Διεύθυνση Προσωπικού, υπόψιν κας Παντζελιουδάκη Ειρήνης  (τηλ. επικοινωνίας: 28210-23360).
  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

  130 προσλήψεις στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν τριάντα (130) ατόμων για το χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται, ανά ειδικότητα, στον πίνακα Α, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 4 ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ Ειδικοτήτων (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής)
  • 4 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
  • 2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ
  • 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • 2 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ- ΣΤΡΙΕΣ
  • 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
  • 107 YE ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ (γενικών καθηκόντων)
  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος, (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κ. Κοτελίδας & Καραχάλιου, 210.52.77.480 κ.κ. Σακελλαρίου, Γιαννίκου, Μανιατάκου, 210.52.77.482 κ.κ. Δουμάζου & Σούφλας & 210.52.77.484 κ.κ. Μούτσελος & Μακρή). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).
  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης και προστασίας των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και την πυρασφάλεια αυτών, (εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), ως εξής:
  • 2 ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 18 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
  1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (πρόσφατης έκδοσης)
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
  4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
  1. Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφουν αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ως εποχιακοί εργαζόμενοι ή όχι. (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια, έναρξη – λήξη).
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης, δηλαδή, από την Τρίτη 29/5/2018 έως και τη Δευτέρα 4/6/2018. Τα έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων θα διατίθενται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού: www.dpapxol.gov.gr.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  6 προσλήψεις στο Δήμο Πωγωνίου

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ο Δήμος Πωγωνίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 94/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄αριθ. 76828/23-05-2018 έγκριση της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας – Τμήμα Προσωπικού, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
  6 ΥΕ Εργατών -τριών Πρασίνου
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπως αναφέρεται στον πίνακα). 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων ή κατεπειγουσών αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου – Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Πωγωνίου (αρμόδιος κ. Χ. Μέτσιος) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι από 25-05-2018 μέχρι και την 29-05-2018. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 26533-60114 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Ζητούνται Εργάτες από Εταιρία Τροφίμων - Αττική

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται άτομα εως 40 ετών από εταιρία τροφίμων, για το τμήμα παραγωγής και συσκευασίας

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Σπάτα 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 6025695

  Ζητούνται Εργάτες από Κατασκευαστική Εταιρία - Αττική

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Κατασκευαστική εταιρία δημοσίων έργων ζητεί εργάτες - τεχνίτες

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Πεύκη

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 8021400

  Ζητείται Άτομο για Υποδοχή σε γυμναστήριο - Αττική

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται άτομο για υποδοχή σε γυμναστήριο.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Ν. Ερυθραία

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  αποστολή βιογραφικών στο e-mail: planet.erythraia@gmail.com 

  Ζητούνται Πωλήτριες Ζαχαροπλαστείου - Αττική

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται Πωλήτριες Ζαχαροπλαστείου με σχετική προϋπηρεσία, για πλήρη ή μερική απασχόληση.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλ. Επικοινωνίας : 210 6000964

  Ζητούνται Υπάλληλοι για Περίπτερο - Αττική

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται υπαλληλοι για περίπτερο, με ή χωρίς προϋπηρεσία.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αμπελόκηποι

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλ. Επικοινωνίας : 210 6438004 ώρες επικοινωνίας 12:00 - 19:00

  Zητείται Αποθηκάριος από Εταιρία - Αττική

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται εργατες αποθηκης για την στελεχωση νεων κτηριακων εγκαταστασεων από εισαγωγική εξαγωγικη εταιρια εμποριας υφασματων.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Κορωπί

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:


  βιογραφικα στο ioakimidis1996@yahoo.gr

  Ζητείται Κοπέλα για Οπαπ - Καλλιθέα

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται κοπέλα για πρακτορείο ΟΠΑΠ για μερική απασχόληση τυχόν προϋπηρεσία επιθυμητή.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Τζιτζιφιές Καλλιθέα

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλ. Επικοινωνίας : 210 9427691

  Ζητούνται Υπάλληλοι Γραφείου & Διοίκησης - Αττική

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται άτομα ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας και εμπειρίας από πολυεθνική για κάλυψη θέσεων γραφείου και διοίκηση. Μισθός ικανοποιητικός. 

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλ.: 212 6872570.

  Ζητούνται Οδηγοί - Ταύρος

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητούνται Οδηγοί στον Ταύρο από εργοστάσιο αλλαντικών (κωδ. ΟΔΗΓ) άνδρα 25 - 40 ετών, με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο χώρο των τροφίμων.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Ταύρος

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικό αναγράφοντας τον κωδ. θέσης στο e-mail: lakiallantika@yahoo.gr


  Ζητείται Γραμματέας - Κυψέλη

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται Γραμματέας στην Κυψέλη από ιατρείο με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ για μερική απασχόληση.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Κυψέλη

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  email: yioulipap@gmail.com
  Ζητείται Γραμματέας - Αθήνα

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται Γραμματέας στην Αθήνα με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ από εταιρεία.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Αθήνα

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Bιογραφικά hr@milos-ships.gr


  Ζητείται Γραμματέας - Άγιος Δημήτριος

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται Γραμματέας στην περιοχή Άγιος Δημήτριος για μερική απασχόληση από Αθλητικό Όμιλο. Απαραίτητα προσόντα : Γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Άγιος Δημήτριος

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο aomilos@yandex.com.


  Ζητείται Γραμματέας - Ομόνοια

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται Γραμματέας στην Ομόνοια έως 35 ετών από γραφείο δικαστικών επιμελητών για πλήρη απασχόληση.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Ομόνοια

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικά στο giwrgosmosxos@yahoo.com


  Ζητείται Πωλητής/α - Αθήνα

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται Πωλητής/α στην Αθήνα από εταιρεία κατασκευής για πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα : Γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Αθήνα

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Αποστείλατε βιογραφικό, marioskaratzas@gmail.com


  Ζητείται Πωλητής/α - Μοσχάτο

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται Πωλητής/α στο Μοσχάτο από εισαγωγική εταιρεία με γνώσεις Ελληνικών και Ρουμανικών.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Μοσχάτο

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  e-mail: lakisbarbas@gmail.com


  Ζητείται Πωλητής/α - Κηφισιά

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται Πωλητής/α - στην Κηφισιά από ζαχαροπλαστείο έως 35 ετών.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Κηφισιά 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fresh_erythraia@icloud.com


  Ζητείται Πωλήτρια - Παγκράτι

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται Πωλήτρια στο Παγκράτι από ζαχαροπλαστείο 18 - 35 ετών.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Παγκράτι

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Βιογραφικά pagrati@freshpatisserie.gr


  Ζητείται Υπάλληλος - Λαγονήσι

  Παρασκευή, Μαΐου 25, 2018


  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται Υπάλληλος στο Λαγονήσι από φρουτεμπορική.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Λαγογήσι

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  email: karagkoulesmix@gmail.com  Ζητούνται πωλήτριες/τες από αλυσίδα υποδημάτων - Χαλάνδρι

  Πέμπτη, Μαΐου 24, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητούνται πωλήτριες/τες από αλυσίδα υποδημάτων - Χαλάνδρι
  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Χαλάνδρι

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
  Πωλήτριες/τες

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Αποστολή βιογραφικό σου στο e-mail: xalandri@zancoushoes.gr

   

  Σχετικά με εμάς :

  Το Εργασιούλης είναι μία εύχρηστη πλατφόρμα εύρεσεις εργασίας, που προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον διαχείρισης.

  Εναρξη: Ετος 2015