- 8 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαϊας -

H ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά οκτώ(8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαϊας που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαϊας. 8 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αλεξάνδρου Υψηλάντη 197, Τ.Κ. 26110- Πάτρα, απευθύνοντάς την στην
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, υπόψη κας Μάρκου Παναγιώτας ή του κ.
Παυλόπουλου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 2610 – 275070). Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2020 All Rights Reserved