- Ζητούνται Υπάλληλοι πληροφορικής στην ΗΔΙΚΑ -

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 50290464, του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», για πέντε (5) Στελέχη Πληροφορικής.
Θέση 1:
Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο A.E.I. ή ΤΕΙ Πληροφορικής, ή Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων για κάθε ένα από τα παρακάτω και συγκεκριμένα: Application Web Programming σε περιβάλλον .NET MVC και βάσης δεδομένων SQL Server ή Oracle ή MySQL. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων στα ανωτέρω αντικείμενα.
  • Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε συντονισμό και διοίκηση έργων, η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων.
Θέση 2-5:
Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο A.E.I. ή ΤΕΙ Πληροφορικής, ή Θετικών επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και βάσεων δεδομένων για κάθε ένα από τα παρακάτω και συγκεκριμένα: Application Web Programming σε περιβάλλον .NET MVC και βάσης δεδομένων SQL Server ή Oracle ή MySQL. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων στα ανωτέρω αντικείμενα.Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com