- 6 θέσεις στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων -

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του ενταγμένου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” έργου «Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014 2020” Cooperation Programme sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και εφόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις:
1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
4 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20–22 Τ.Κ. 10682 Αθήνα, (Προς την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αναγράφοντας στον σχετικό φάκελο τον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης), τηλ. επικοινωνίας 210 8226690, 2131322662, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων και του ΚΕΠ Αθηναίων, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΦ.Α. Σερρών, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αμφίπολης και των ΚΕΠ Αμφίπολης (υποβολή αιτήσεων από 11/12/2018 έως και 20/12/2018).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com