- 4 προσλήψεις στο Δήμο Ρήγα Φεραίου -

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, βάσει της υπ’ αριθ. 86/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και του υπ’ αριθ. 3536/212550/18-12-2018 σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδος, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού Τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική διάρκεια:
  • 1 ΥΕ Καθαριστών/στριων (Εσωτερικών & εξωτερικών χώρων)
  • 2 ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών 
  • 1 ΥΕ Εργατών Οικοδομικών εργασιών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τους, έως την Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:00, στα γραφεία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – ΤΚ 37500, ισόγεια αίθουσα Δημαρχείου Βελεστίνου, τηλ: 24253-50213). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com