- 6 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου -

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.
  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος με εξειδίκευση στη μουσειακή εκπαίδευση
  • 1 ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
  • 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α
  • 3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Μάκρης 44, 681 31, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου υπ’όψιν κ. Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25510-26103), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας δηλαδή από 31/01/2019 έως και 06/02/2019.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Παρόμοιες αγγελίες εργασίας

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com