- Καθαριστής στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας -

Η ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Σχολής μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας που εδρεύει στο Δήμο Βέροιας του Νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, Χαράλαμπου ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ 6 Πανόραμα -Βέροιας, Τ.Κ. 59100, ΒΕΡΟΙΑ, υπ΄ όψιν Αστυνόμου Β’ κ. Ιωάννη ΑΜΠΕΡΙΑΔΗ, Ανθυπαστυνόμο ΑΞΙΩΤΗ Πηνελόπη και Ανθυπαστυνόμο ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, (τηλ. επικοινωνίας: 23310 34334-34337). Στην περίπτωση αποστολής το αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com