- 25 θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης -

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανκοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο νομό Ηρακλείου.
25 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:Αίτηση για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1 / 2019 Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ.71 410 Ηράκλειο Κρήτης (υπόψη κας Εργαζάκη Αλεξάνδρας τηλ. 2813413166)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Παρόμοιες αγγελίες εργασίας

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com