- Προσλήψεις στο Δήµο Πάρου -Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ


Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριάντα ενός (31) ατόµων (1 οδηγού και 30 εργατών καθαριότητας), µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 23/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύει.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΝΑΣ (1)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
Γενικά Προσόντα πρόσληψης
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι.
  2. Να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
  3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
4.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
5.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση τους εκτός από τα αποδεικτικά των τυπικών τους προσόντων όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα κατά περίπτωση ∆ικαιολογητικά στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΔΩ: 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com