- 7 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών -

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του Υποέργου 6 της Πράξης.
4 ΠΕ ΑρχαιολόγοιΜουσειολόγοι
1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α με εξειδίκευση στον λίθο
1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β με εξειδίκευση στην τοιχογραφία
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, 11742 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, υπόψιν κ. Ευάγγελου Χουντάλα (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9238724, εσωτ. 203), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 15.12.2018 έως 24.12.2018).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com